O knjizi Antimikrobna rezistencija - izazovi i rješenja

Antimikrobna rezistencija_knjiga

Sadržaj knjige teži jasnije približiti čitateljima složen pojam Jednog zdravlja te su svi autori otvoreni za daljnju diskusiju o temi antimikrobne rezistencije i pronalaska rješenja.

Antimikrobna rezistencija_knjiga
Rezistencija na antibiotike
REZISTENCIJA NA ANTIBIOTIKE – VODEĆI PROBLEM MEDICINE 21. STOLJEĆA

Arjana Tambić Andrašević

 • uporaba, a pogotovo zlouporaba antibiotika glavni je pokretač razvoja rezistencije
 • odgovornost za racionalnu primjenu antibiotika leži na svima koji antibiotike propisuju i izdaju, a u području humane medicine i na samim građanima koji antibiotike trebaju odgovorno konzumirati
 • iako izvanbolnička potrošnja antibiotika čini više od 90 % sveukupne potrošnje, rezistencija je najvidljivija u bolničkim sredinama, poglavito jedinicama intenzivnog liječenja
 • u Hrvatskoj najveći problem trenutno predstavlja otpornost bakterije Acinetobacter baumannii na karbapeneme, no veliku prijetnju predstavlja i ubrzano širenje enterobakterija koje proizvode karbapenemaze
 • u Hrvatskoj je kao preduvjet daljnjim intervencijama, dobro uhodano praćenje rezistencije i potrošnje antibiotika 
 • u Hrvatskoj se u zadnjem desetljeću dosta radi na razvijanju nacionalnih smjernica za primjenu antibiotika, edukaciji zdravstvenih djelatnika i provođenju javnih kampanja, no izazov koji je pred nama odnosi se na razvijanje programa i uvođenje timova za upravljanje (rukovođenje) antimikrobnom terapijom
 • s obzirom na to da čovjek bakterije izmjenjuje sa životinjama i svojim okolišem, uspjeh može polučiti jedino zajednički pristup koji se realizira kroz programe označene kao Jedno zdravlje

METABOLIČKI ASPEKTI REZISTENCIJE BAKTERIJA NA ANTIBIOTIKE I RAZVOJ NOVIH ANTIBIOTIKA

Milena Jadrijević-Mladar Takač

 • regulatorni aspekti AMR

 • mehanizmi bakterijske rezistencije
 • metaboličke reakcije odgovorne za rezistenciju i inaktivaciju antibiotika
 • rezistencija na β-laktamske antibiotike uključujući meticilin
 • mehanizam rezistencije na vankomicin
 • mehanizam rezistencije aminoglikozidnih antibiotika
 • istraživanje novih antibiotika
 • nove antibiotske kombinacije
FARMACEUTICI/ANTIBIOTICI U OKOLIŠU, ANTIMIKROBNA REZISTENCIJA I ŠTETNI EKOLOŠKO-ZDRAVSTVENI UČINCI

Irena Žuntar

Adela Krivohlavek

 • posljednjih desetljeća farmaceutici su prepoznati kao nova grupa okolišnih zagađivala zbog mogućeg štetnog učinka na ekosustav, okoliš i ljudsko zdravlje
 • antibiotici koji se često koriste u svijetu, nalaze se primjerice u tlu i vodenim ekosustavima i prate se s posebnom pažnjom zbog antimikrobne rezistencije, mogućeg razvoja i širenja na antibiotik-rezistentnih bakterija i njihovih gena koji mijenjaju sastav i funkciju prirodno prisutne zajednice te se mogu smatrati okolišnim zagađivalima s mogućim štetnim učinkom na zdravlje ljudi, životinja, okolišne zajednice i prehrambeni lanac
 • potrebno je razviti sustav procjene zdravstvenih rizika za ljude od antimikrobne rezistencije povezane s reziduima antibiotika u okolišu, a koji uključuje praćenje/monitoring antibiotika u okolišu, do razumijevanja odnosa razine antibiotika u humanoj i veterinarskoj upotrebi s razvijanjem antimikrobne rezistencije i utvrđivanje odnosa doza/učinak između pojedinih na antibiotik-rezistentnih bakterija i različitih infektivnih bolesti
 • razviti održivi sustav lijekova, od dizajna, proizvodnje, upotrebe do odlaganja, uz odgovornu i racionalnu upotrebu antibiotika u humanoj i veterinarskoj medicini s ciljem očuvanja svih ekosustava kao i zdravlja ljudi.
UPRAVLJANJE ANTIBIOTICIMA I ULOGA A-TIMA

Vladimir Krajinović

 • prekomjerna primjena antibiotika dovodi do razvoja rezistencije bakterija na antibiotike
 • antimikrobna rezistencija uzrok je neuspjelom antimikrobnom liječenju, povećanoj smrtnosti, produljenoj hospitalizaciji i povećanim troškovima liječenja
 • program upravljanja antibioticima nedvojbeno donosi višestruku korist za zdravstveni sustav, a u multidisciplinarnom timu (A-timu) vodeću ulogu ima liječnik s dobrim poznavanjem antimikrobnih lijekova, najčešće infektolog.
ODGOVORNOST KLINIČKOG FARMACEUTA U TIMU ZA ANTIMIKROBNO UPRAVLJANJE

Darija Kuruc Poje

Miranda Sertić

 • povećana antimikrobna rezistencija (AMR) i smanjen razvoj novih antimikrobnih lijekova (AML) ograničava mogućnosti liječenja infekcija što predstavlja ozbiljnu prijetnju javnom zdravlju
 • program antimikrobnog upravljanja (AMU) u bolnicama koji provodi tim za antimikrobno upravljanje (A-tim), dokazano smanjuje neprikladnu upotrebu AML-a, obolijevanje i smrtnost te dovodi do smanjenja AMR-a i zdravstvenih troškova
 • multidisciplinarnom suradnjom A-tima, koji obvezno uključuje kliničkog farmaceuta kao stručnjaka na području lijekova, uz implementacije smjernica i protokola prilagođenih za okolinu u kojoj se antimikrobna terapija primjenjuje, omogućuje se kontinuirano smanjenje AMR
ALTERNATIVNE STRATEGIJE RJEŠENJA ANTIMIKROBNE REZISTENCIJE

Ivan Kosalec

 • smanjivanje de novo sinteze novih antibiotika otvorilo je eru novih pristupa istraživanjima
 • mikrobno-specifična terapija smanjuje kolateralne žrtve (AMR)
 • razvoj inhibitornih virulentnih čimbenika, monoklonskih protutijela kao i kombinacije djelatnih tvari i konjugata lijekova su primjeri promjene paradigme
 • stariji antibiotici doživljavaju renesansu u primjeni kao i napredak i istraživanju bakteriofaga i endolizina
 • prenamjena već registriranih lijekova koji su u pretkliničkim istraživanjima pokazali antimikrobni učinak otvara također novo razdoblje istraživanja i razvoja antibiotika
BAKTERIOCINI I PROBIOTICI KAO ALTERNATIVNE ANTIMIKROBNE STRATEGIJE U BORBI PROTIV REZISTENCIJE NA ANTIBIOTIKE

Blaženka Kos
Jagoda Šušković
Jasna Novak
Andreja Leboš Pavunc

 • suvremeni pristupi u otkrivanju i istraživanju novih antibiotika, učinkovitih prema patogenim mikroorganizmima s višestrukom rezistencijom na različite klase antibiotika
 • alternativne antimikrobne strategije koje su posljedica krize u pronalaženju novih antibiotika
 • potencijal primjene bakteriocina u suzbijanju infekcija uzrokovanih patogenim mikroorganizmima s višestrukom rezistencijom na antibiotike
 • probiotici kao živi terapijski pripravci (bioterapeutici) u terapiji infektivnih bolesti
ANTIMIKROBNA REZISTENCIJA PRIPADNIKA RODA MYCOBACTERIUM

Ljiljana Žmak

 • u rodu Mycobacterium postoji više od 170 vrsta bakterija, a zajednička poveznica im je rezistencija na antimikrobne lijekove
 • najvažniji predstavnik roda je M. tuberculosis koji može razviti rezistenciju na sve do danas otkrivene antituberkulotike te uzrokuje godišnje preko 10 milijuna slučajeva tuberkuloze
 • multirezistencija je najvažniji oblik rezistencije kod bolesnika s tuberkulozom od kojeg godišnje oboli oko 500 000 ljudi, a 250 000 umire
 • kod M. tuberculosis do danas nije opisan horizontalni način prijenosa rezistencije putem mobilnih genetičkih elemenata
 • napretkom tehnologije otkriva se sve više mutacija koje utječu na razvoj rezistencije
BAKTERIJSKE SPOLNO PRENOSIVE INFEKCIJE I ANTIMIKROBNA REZISTENCIJA

Blaženka Hunjak

 • spolno prenosive infekcije proglašene globalnim javnozdravstvenim problemom
 • sve veći porast udjela mladih odraslih osoba u dobi od 15 do 24 godina među ukupnom svjetskom populacijom zahvaćenom spolno prenosivim infekcijama
 • smanjena osjetljivost ili razvijena otpornost na cefalosporine proširenog spektra u vrste Neisseria gonorrhoeae, uz pojedine slučajeve istovremene otpornosti na ceftriakson i azitromicin
 • preporuke za primjenu dvojne antimikrobne terapije proširiti na infekcije s Mycoplasma genitalium
 • pažljivo nadzirati uvođenje novih antimikrobnih lijekova
PRIMJENA ANTIMIKROBNIH NANOČESTICA METALA I METALNIH OKSIDA U BIOMEDICINI

Iva Rezić

Ivan Kosalec

 • pojam ne-antibiotskih antimikrobnih tvari uz integralni osvrt na primjenu u biomedicini
 • težnja ka specifičnoj analizi sinergističkog učinka nanočestica na mikroorganizme
 • svijetla budućnost kliničke primjene nanočestica srebra, posebice unutar skupine medicinskih proizvoda
 • višestruk mehanizam antimikrobnog učinka nanočestica neusporediv s antibioticima
 • primjena nanočestica u prevenciji infekcija rana od MDR bakterija
 • prednost rezidualnog učinka iz nosača uz sinergizam nanočestica (posebice srebra) s biocidima i antibioticima te ugradnja u funkcionalni medicinski tekstil

Ovaj udžbenik nastao je kao nastavak uspješno održanog interdisciplinarnog znanstveno-stručnog simpozija o antimikrobnoj rezistenciji pod nazivom Jedno zdravstvo = jedna znanost održanog na dan Europske svjesnosti o antibioticima 18. prosinca 2017. na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Udžbenik je temeljen i na radu i ciljevima Interdisciplinarne sekcije za kontrolu rezistencije na antibiotike (ISKRA) Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, čiji članovi već više od 10 godina uspješno organiziraju simpozij povodom svjetskog tjedna (WAAW) i europskog dana (EAAD) svjesnosti o racionalnoj upotrebi antibiotika unutar pojma Jedno zdravlje koje proklamira Svjetska zdravstvena organizacija kao i Europska unija kroz Europski centar za kontrolu i prevenciji bolesti (ECDC), Europsku agenciju za lijekove (EMA), Europsku agenciju za sigurnost hrane (EFSA) i druga nacionalna tijela i udruge.

Ivan Kosalec

Ivan_Kosalec

Ovaj udžbenik nastao je kao nastavak uspješno održanog interdisciplinarnog znanstveno-stručnog simpozija o antimikrobnoj rezistenciji pod nazivom Jedno zdravstvo = jedna znanost održanog na dan Europske svjesnosti o antibioticima 18. prosinca 2017. na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Udžbenik je temeljen i na radu i ciljevima Interdisciplinarne sekcije za kontrolu rezistencije na antibiotike (ISKRA) Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, čiji članovi već više od 10 godina uspješno organiziraju simpozij povodom svjetskog tjedna (WAAW) i europskog dana (EAAD) svjesnosti o racionalnoj upotrebi antibiotika unutar pojma Jedno zdravlje koje proklamira Svjetska zdravstvena organizacija kao i Europska unija kroz Europski centar za kontrolu i prevenciji bolesti (ECDC), Europsku agenciju za lijekove (EMA), Europsku agenciju za sigurnost hrane (EFSA) i druga nacionalna tijela i udruge.

Ivan Kosalec

Zadnja dva desetljeća svjesni smo sve bržeg razvoja rezistencije među bakterijama i sve slabijeg napretka u otkrivanju novih antibiotika te je problem rezistencije poprimio razmjere globalnog političkog i ekonomskog, a ne samo zdravstvenog problema. Racionalizacijom primjene antibiotika treba osigurati vrijeme potrebno za izum novih antibiotika, ali i alternativnih pristupa u liječenju infektivnih bolesti. Nekoliko poglavlja ove knjige uvodi čitatelja u sadašnjost i budućnost istraživanja novih terapijskih opcija za liječenje infekcija uzrokovanih multiplorezistentnim bakterijama na antibiotike.

Arjana Tambić Andrašević

Arjana_Tambic_Andrasevic

Zadnja dva desetljeća svjesni smo sve bržeg razvoja rezistencije među bakterijama i sve slabijeg napretka u otkrivanju novih antibiotika te je problem rezistencije poprimio razmjere globalnog političkog i ekonomskog, a ne samo zdravstvenog problema. Racionalizacijom primjene antibiotika treba osigurati vrijeme potrebno za izum novih antibiotika, ali i alternativnih pristupa u liječenju infektivnih bolesti. Nekoliko poglavlja ove knjige uvodi čitatelja u sadašnjost i budućnost istraživanja novih terapijskih opcija za liječenje infekcija uzrokovanih multiplorezistentnim bakterijama na antibiotike.

Arjana Tambić Andrašević

Ostali suradnici na knjizi

Sandra Gjaić
lektura i korektura

Nada Dogan, mag. dizajna, mag. ing. el.
dizajn i prijelom

Bones – digitalni marketing
nakladnik

Nenad Kostić
za nakladnika

Printera
tisak

Antimikrobna rezistencija_knjiga

Ivan Kosalec i suradnici

Antimikrobna rezistencija -

IZAZOVI I RJEŠENJA

PRVA I JEDINA MULTIDISCIPLINARNA NASTAVNA LITERATURA 

TAKVE VRSTE NA HRVATSKOM JEZIKU!

+ TROŠKOVI DOSTAVE 4,70 €

ZA NARUČENA 3 I VIŠE PRIMJERKA BESPLATNA DOSTAVA

* cijene se odnose za Hrvatsku i hrvatsko tržište

ŽELIM IMATI PRIMJERAK

|       © 2021 Bones – Digitalni Marketing

© 2021 Bones – Digitalni Marketing